תקנון רכישה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ספירולייף (ספירולינה פול לייף בע”מ ) .

spirulina full life.myshopify.com (להלן: "אתר האינטרנט")  אתר למכירת מזונות על אורגנים וקוסמטיקה טבעית.

אנו לרשותכם בכל שאלה נשמח לתת מענה גם לפניות הנוגעות להזמנות באתר. ניתן לפנות אלינו בעמוד צור קשר או בטלפון / ווטסאפ למספר: 077-7006377, או בדואר אלקטרוני info@spirulina.co.il

1. כללי

1.1. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.2. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.4. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע לתקנון להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על-ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים שלהלן:

2.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.2. באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, אזי המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. הבהרה

יהא ברור לכל גולש באתר כי המוצרים הינם תוספי תזונה ומוצרי טיפוח טבעי והאמור הינו מידע אינפורמטיבי בגדר המלצה בלבד. אין לראות בהמלצות אלו התוויות רפואיות ואין המידע באתר זה מחליף התייעצות עם רופא / מומחה.

4 . שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים שלהלן:

4.1. בטלפון: 077-7006377, בימים א’-ה’, בין השעות 17:30-08:00

4.2. בדואר אלקטרוני:info@spirulina.co.il

4.3. בפייסבוק בעמוד ספירולינה פול לייף

5. תנאי תשלום:

5.1 המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי, או דרך חברת פיי פאל. אנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי מלבד דיינרס. התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי.

5.2 מחירים הינם בשקלים וכוללים מע”מ כחוק.

5.3 המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו. ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית לנציגת השירות שלנו.

5.4 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים, עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב לקוח ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

5.5 חשבונית ירוקה תשלח מיד לאחר הרכישה במייל אלא אם הלקוח מבקש באופן מיוחד שנצרף את החשבונית לחבילה.

6. ביטול עסקה

6.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו לפי חוק זה (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2. ביטול הזמנה על-ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

6.2.1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל

6.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

6.3. ביטול הזמנה על-ידי לקוח לאחר קבלתה אצל הלקוח:

6.3.1. במקרה של הזמנת תוספי תזונה ו/או מוצרי מזון אחרים (להלן: “מוצרי מזון”) לא ניתן לבטל את ההזמנה ולהחזיר מוצרי מזון אלו בהיותם מוצרי מזון. בהזמנה הכוללת מוצרי מזון ומוצרים אחרים שאינם מוצרי מזון, יחולו הוראות סעיף זה על מוצרי מזון בלבד, שאינם ניתנים להחזרה.

6.3.2. בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1. שלעיל, סופקה ההזמנה ללקוח וההזמנה אינה כוללת מוצרי מזון, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל, למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.3. הייתה ההזמנה כוללת מוצרי מזון ומוצרי קוסמטיקה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה של מוצרי הקוסמטיקה בלבד.

6.3.4. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול .

6.3.5. החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים שלהלן:

6.3.5.1. הגעה ומסירה במשרדי החברה ברחוב הצורף 6, מגדל העמק או בחנות הדגל ברחוב הצפצפה 2 , רמת ישי , בתיאום טלפוני מראש עם שירות הלקוחות פרטיו בסעיף 4 לעיל;

6.3.5.2. בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 30 שקלים חדשים. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.3.6. בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 שלעיל, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, הכל בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

6.3.7. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.

6.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎4 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, לפי בחירת הלקוח והכל ובכפוף להוראות הדין, כסעד יחיד ללקוח.

6.4.2. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות שלהלן:

6.4.2.1. החברה או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח בטלפון או בדוא”ל לצורך ביטול ההזמנה, ויתאמו עם הלקוח לשם איסוף המוצר הפגום.

6.4.2.2. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1. שלעיל את הסכום ששולם על-ידו בעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על-ידו.

6.4.2.3. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שאינם מוצרי מזון, שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 5 לעיל. החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג;

6.5.2. איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה הינו בעלות של 30 שקלים חדשים, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה, שילוח המוצרים החדשים המהווים “החלפה” ישלחו על-ידי החברה מהחברה ללקוח ללא עלות נוספת; החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.5.3. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים באתר.

7. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

7.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”).

7.2. לפני ביצוע המשלוח ללקוח תשלח ללקוח הודעת SMS ומייל

7.3. בכפוף לאמור בסעיף ‎8.7 שלהלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.

7.4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

7.5. החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על-אף האמור בסעיף ‎7.3 שלעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

7.6 עלויות משלוחים:

שליח עד הבית – בעלות של 25 ₪

משלוח כפול – בעלות של 40 ₪ ( איסוף ואספקה)

שליח עד הבית (בקנייה מעל 199 ₪) – בעלות של 10 ₪

משלוח חינם – בקנייה מעל 299 ₪ (בחבילה שמשקלה עד 7 ק”ג)

** במבצעים גדולים, חגים, וחודש נובמבר (חודש הקניות האינטרנטי) ייתכנו זמני המתנה ארוכים יותר

8. אחריות ושירות

8.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

8.2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

8.3. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

8.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

8.5. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.6. על-אף האמור בסעיף ‎7.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצא באלה; תקלות במערכות המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

9. מדיניות אבטחת מידע ופרטיות:

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזין מידע וכו`, נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו`. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכו`.מה אנחנו עושים עם המידע?
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע החיוב והוצאת החשבונית.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד, במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק,
אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן.
לאחר חיוב ההזמנה נמחקים ממאגרי המידע כל פרטי אמצעי התשלום של הלקוח.